نمایش یک نتیجه

کاور دام بزرگ

کاور دام بزرگ کاوردر واقع محفظه یا پوشش خارجی است که دوربین و لنز در داخل آن قرار می گیرد و