آموزشی

مدت زمان ایده آل برای ذخیره سازی تصاویر دوربین مدار بسته

مدت زمان ایده آل برای ذخیره سازی تصاویر دوربین مدار بسته

یکی از پرسش های اساسی که هنگام خرید دوربین مدار بسته یا پس از نصب دوربین مدار بسته در ذهن متقاضیان نقش می بندد این است که مدت زمان ذخیره سازی برای تصاویر دوربین مدار بسته چقدر است؟ یا به عبارتی دیگر ویدئوهای نظارتی برای چه مدتی باید ذخیره شوند؟ یک هفته، یک ماه، یکسال. اگر تصاویر دوربین مدار بسته ای که نصب کرده اید برای مدت زمانی بسیار کوتاه ذخیره شوند، ممکن است شواهدی حیاتی از دست برود. و یا در صورت ذخیره سازی تصاویر دوربین مدار بسته برای مدتی بسیار طولانی، هزینه هنگفتی به هدر خواهد رفت.

در این گزارش سعی بر آن شده تا نتایج ارزیابی حاصله از فروشندگان سیستم های حفاظتی در سراسر جهان به اشتراک گذاشته شود تا مشخص گردد که سیستم های نظارتی مستقر در دنیای واقعی به چه علت و در چه مدت زمانی ذخیره می شوند.

DVR 13

مبانی ذخیره سازی

این بخشی از مجموعه منحصر به فرد ما درباره مبانی ذخیره سازی است که به کاربران در اتخاذ بهترین تصمیمات پیرامون طراحی های نظارتی کمک می کند.

گزارش های وابسته عبارتند از:

ـ انتخاب نرخ فریم مناسب برای ضبط

ـ چگونگی محاسبه فضای ذخیره سازی یک سیستم نظارتی

ـ انواع ذخیره سازی های مورد علاقه برای سیستم های نظارتی

ـ افزونگی ذخیره سازی/استفاده از ارائه چندگانه هارد دیسک های مستقل و جدا از هم

در حالی که این نمودار دیدی کلی را ایجاد می نماید ولی تفاوت های بسیار ظریفی را از نتایج این نظرسنجی به دست می آوریم که به ما اجازه می دهد به سوالات مهمی پاسخ دهیم سوالاتی از قبیل:

ـ چرا مشتریان مدت زمان ذخیره سازی خاصی را انتخاب می نمایند؟

ـ استفاده از مگاپیکسل مدت زمان ذخیره سازی خاصی را چگونه تحت تأثیر قرار می دهد؟

ـ پروژه های بزرگ تر از مدت زمان ذخیره سازی بیشتری استفاده می کنند یا کمتر؟

ـ بیشترین مدت زمان ذخیره سازی چقدر است؟

ـ چه اجزایی ذخیره سازی طولانی مدت را اجرا می کند؟

ـ چه بازارهایی احتمال داشتن نیاز به ذخیره سازی بلندمدت را دارا می باشند؟

سه عامل اصلی مدت زمان ذخیره سازی را تحت تأثیر قرا می دهند.

چه مدت طول خواهد کشید تا کاربر بداند که ویدئویی نظارتی مورد نیاز است؟ آیا به این موضوع طی چند ساعت پی خواهند برد؟ (به عنوان مثال یک حمله یا سرقت)؟ یا ممکن است هفته ها طول بیانجامد (به عنوان مثال گزارش تراکنش بانکی جعلی)؟

بازیابی ویدئویی چقدر طول می کشد؟ حتی اگر موسسه هشدار را در یک یا دو روز دریافت نماید ممکن است تا مدتی قادر به بازیابی ویدئو نباشد. همانطوری که شخص مسئولی در این اظهار میدارد که هیچ کسی نمی خواهد در رابطه با نگهداری ویدئویی نظارتی ضبط شده سرعت عمل به خرج دهد.

چقدر هزینه در بردارد؟ در بیشتر سیستم های نظارتی، هزینه های ذخیره سازی به صورت خطی مقیاس بندی می شوند (یعنی اگر ماه اول A ریال برای ذخیره سازی هزینه داشته باشید، ماه های دوم، سوم، چهارم، و سایر ماه ها نیز هرکدام همین هزینه A را خواهند داشت) هرچند احتمال مورد نیاز بودن ویدئو با افزایش زمان کاهش می یابد.

آگاهی از بیشتر حوادث به طور معمول در عرض چند روز تا یک هفته حاصل می شود. یک هفته اضافی به منظور بازیابی به آن اضافه شده و روی هم دو هفته ذخیره سازی حاصل می شود. به نظر می رسد که این کمترین مدت زمان برای ذخیره سازی پذیرفته شده تصاویر دوربین مدار بسته باشد. با توجه به اکثریت پاسخ دهندگان، مدت یک ماه به منظور تأمین یک حاشیه امن از خطا ترجیح داده می شود.

بسیاری از پاسخ دهندگان توضیح دادند که دو هفته تا یک ماه سازشی قابل قبول بین بیشترسازی دسترسی و محدود سازی هزینه های ذخیره سازی تصاویر دوربین مداربسته می باشد:

ـ تعادلی خوب بین مدت ذخیره سازی خیلی کوتاه و خیلی بلند.

ـ ترکیبی خوب از الزامات ذخیره سازی و زمان بازیابی حادثه نمونه.

ـ بیشتر این موارد برای مهار بودجه می باشد. جایی که آنها نمی توانند فضای ذخیره سازی تصاویر دوربین مدار بسته را برای ماه ها ذخیره سازی تهیه کنند. در مقدار قابل توجهی از کار ما، مشتریان نسبتا به سرعت خواهند دانست که چیزی اتفاق افتاده است و تنها نیازمند چند روز زمان ضبط می باشند.

ـ بده بستانی بین قیمت (فضای ذخیره سازی) و ضرورت

ـ حدود دو هفته چون که به نظر می رسد زمانی کافی برای تأمین هر حادثه ای باشد بیشتر فرض می شود که آنها به بیش از این زمان برای ذخیره سازی تصاویر دوربین مدار بسته نیاز ندارند.

هرچند در بخش بیشترین مدت زمان ذخیره سازی که در پایین آمده است، ما ۴ مورد را که ۲ هفته تا یک ماه برای آنها کافی نمی باشد بررسی می نمائیم.

تعدادی از پاسخ دهندگان اروپایی به وضوح محدودیت هایی را برای ذخیره سازی بیش از یک ماه ذکر کرده اند.

ـ مدت زمان یک ماه که بیشترین مقدار اجازه داده شده توسط قانون یونان می باشد.

ـ در سوئد نیز قانونی وجود دارد که اجازه ذخیره سازی بیش از ۳۰ روز را نمی دهد.

ـ در فرانسه هم قانونی وجود دارد که نگهداری فایل های ذخیره شده تصاویر دوربین مدار بسته را بر روی دستگاه های ضبط DVR یا NVR را برای بیش از ۳۰ روز محدود می نماید.

بیشترین مدت زمان ذخیره سازی

برای بیشتر فروشندگان مشخص گردیده که هیچکدام از پروژه هایشان نیازمند زمان ذخیره سازی تصاویر دوربین های مدار بسته نصب شده بیشتر از ۲ تا ۳ ماه نمی باشد.

در واقع چهار زمینه متداول برای کاربردهایی که نیازمند ذخیره سازی بلند مدت تصاویر دوربین مدار بسته هستند پیش می آید.

ـ قانون گذاری های دولتی

ـ پلیس/زندان

ـ بانک ها

نگرانی های پیرامون شکایت های قانونی طولانی مدت

ـ الزامات دولتی یکی از متداول ترین عوامل می باشد:

ـ ۹۰ روز، به دلیل یک قرارداد دولتی، برای ضبط رفتار یک گروه ثالث داخل یک ساختمان دولتی

ـ ۹۰ روز این یک الزام فدرال است.

ـ ۹۰ روز اجبار توسط دولت

ـ ۹۰ روز براساس مقرارت دولتی

ـ ۹۰ روز الزام دولتی شامل تشخیص تأسیسات

ـ FDA نیازمند ۱۸۰ روز ویدئو در خطوط مشخصی می باشد

ـ شش ماه پیروی از FDA

ـ شش ماه آنها توسط مدیر اجرایی نمایندگی خاص خود بابت نگهداری بلندمدت آموزش دیده اند.

دولت معمولا نیازمند بیش از ۶ماه ضبط به منظور بایگانی خود می باشد.

به همین ترتیب و به شکلی مشابه پلیس و زندان ها الزامات بلندمدتی دارند.

ـ بیشترین مدت ذخیره سازی که داریم متعلق به اداره پلیس می باشد در واقع ویدئو تصاویر دوربین مداربسته همزمان با صدا را در اتاق مصاحبه و بازجویی ضبط می کنند.

این ویدئو به شکل دستی ضبط می شود تا هنگامی که به شکل دستی پاک می شود.

ـ ۷سال یک مرکز شناسایی نظامی

ـ یک مرکز تأدیب که برای یکسال بایگانی می نمایند دلیل این امر دفاع از دادخواهی بالقوه می باشد که دارای قانون مرور زمان یکساله است.

ـ دوسال برای نگهداری تصاویر دوربین های مدار بسته سلولها و زندان ها می باشد و این کار به آنها اجازه می دهد تا در مقابل هرگونه حمله یا تخلف در مدت اقامت یکی زندانی دفاع کنند. دوسال قانون مرور زمان لحاظ می گردد.

بانک ها بخش بزرگ دیگری با الزامات مداوم برای ذخیره سازی بلندمدت می باشند.

ـ تمامی تجهیزات نصب شده مالی ما برای ۹۰روز آماده هستند.

ـ ۹۰ روز مقرارت بانکی

ـ ۱۸۰روز بانک ها

ـ ۱۲۰ روز، آنها یک بانک هستند و حس می کنند که ۱۲۰ روز برای مناقشات کافی خواهد بود.

ـ درهند معیار پشتیبانی برای هریک باید به شکل ۹۰روز ضبط تمام وقت فراهم باشد.

ـ معاملات خودپردازی الزامات قانون گذاری

ـ ۶۰ ماه مساله انطباق شرکت ها در امور مالی

ـ یکسال برای بانک ها، برای بر آوردن الزامات بانک مرکزی (خاورمیانه)

در پایان موسساتی که با خطرات دادخواهی قابل توجهی مواجه هستند که ممکن است برای مدت طولانی پس از حوادثی که نیازمند مدت زمان ذخیره سازی طولانی تصاویر دوربین مدار بسته می باشد به وجود نیاید: بیش از ۶ماه این مرکز یک تأمین کننده مراقبت بلندمدت است و این مدت زمانی است که آنها قادر بودند با توجه به بودجه ای که به ما برای هارد درایو دارند خریداری کنند. ما موردی داریم که ذخیره سازی تصاویر دوربین مداربسته برای ۶ ماه استفاده می کند. صرفا به دلیل مواردی که ممکن نبود برای آن زمان مورد توجه شان قرار گیرد.

تأثیر مگاپیکسل بر روی مدت زمان ذخیره سازی

به شکل جالبی یک رابطه بین مدت زمان ذخیره سازی و استفاده از مگاپیکسل وجود دارد. پروژه هایی که به طور سنگین مگاپیکسل ویدئوی نظارتی را به شکل قابل ملاحظه ای برای مدت کوتاه تری نگهداری می کنند.

تعدادی از پاسخ دهندگان به وضوح مگاپیکسل را به عنوان عاملی در کاهش مدت زمان ذخیره سازی مطرح کردند.

ـ با سیستم های جدید آنها دریافتند که هزینه ذخیره سازی ۹۰ روز داده های ضبط شده بر روی یک سیستم با ۱۶ دوربین مدار بسته مگاپیکسلی مبتنی بر آی پی IP به شکل قابل توجهی بیشتر از نسخه ۱۶ کاناله آنالوگ می باشد. آنها سپس تمایل خواهند داشت تا به سمت ذخیره سازی برای ۳۰ روز بروند.

ـ بیشتر مشتریان ما ۳۰ روز ذخیره سازی را نگه می دارند. به جز کاربردهای مگایپکسل جایی که ما به حدود ۱۰ روز برسیم.

کاربران ویدئوهای با کیفیت بالاتر و در زمان کمتر را به منظور پایدار نگه داشتن هزینه های کلی ذخیره سازی ارج می نهند.

تأثیر اندازه پروژه بر روی مدت زمان ذخیره سازی

در پایان، فروشندگان متخصص در پروژه های بزرگ تر به وضوح ویدئو را برای مدت زمان طولانی تر نسبت به متخصصان پروژه های کوچک نگه می دارند.

فعالیتهای ایمن:
نمایندگی و واردکننده دوربین های ACCESS در ایران,فروش دوربین مداربسته در اصفهان,فروش دوربین مداربسته وارسال به تمام نقاط ایران,فروش همکاری دوربین مداربسته با شرایط ویژه ,نصب دوربین مداربسته در اصفهان,فروش دزدگیر اماکن و دزدگیر اتومبیل,نصب دزدگیر اماکن و دزدگیر اتومبیل,فروش لوازم جانبی دوربین مداربسته,فروش لوازم جانبی دزدگیر,فروش عمده دوربین مداربسته,فروش عمده دزدگیر و…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *